Plan podziału CALYPSO FITNESS S.A.

10.05.2023

Kliknij tutaj aby pobrać dokument w formie pliku PDF

_____________________________________

PLAN PODZIAŁU
CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU W POSTACI ZORGANIZOWANYCH CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA NA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCE

(PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE)
NA PODSTAWIE ART. 529 § 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH
_____________________________________

uzgodniony dnia 8 maja 2023 r. w Warszawie

1.         WSTĘP

Niniejszy plan podziału (dalej jako „Plan Podziału”) przygotowany został na podstawie art. 533 § 1 i art. 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2022.1467; dalej jako „k.s.h.”) i uzgodniony w dniu 8 maja 2023 r. w Warszawie, przez Spółkę Dzieloną (jak zdefiniowano poniżej) i Spółki Przejmujące (jak zdefiniowano poniżej).

 

2.         TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK BIORĄCYCH UDZIAŁ W PODZIALE

2.1.     Spółka Dzielona:

Calypso Fitness spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 427,02-801 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400719, NIP 5252519684, REGON 145874896, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 złotych (w pełni opłaconym), uprzednio i dalej jako „Spółka Dzielona”.

Na dzień sporządzenia Planu Podziału, akcjonariuszami Spółki Dzielonej są:

a.CAMARO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (wcześniej: RING Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych), REGON 385093405, numer rejestru funduszu inwestycyjnego RFI 1662 (dalej jako: „CAMARO FIZAN”), reprezentowany przez White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-833 Warszawa, ul. Sienna 75, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzącego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000273227, NIP 2060000588, REGON 240520950, o kapitale zakładowym w wysokości 3.050.000,00 złotych (w pełni opłaconym), posiadający 100.198 akcji, w tym: 42.753 akcji na okaziciela serii A o numerach od 27876 do 70628, 6.055 akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do 6055, 20 akcji imiennych serii E o numerach od 1 do 20, 1.271 akcji na okaziciela serii G o numerach od 1 do 1271 oraz 50.099 akcji na okaziciela serii H o numerach od H-49.902 do H-100.000, stanowiących łącznie około 50,1% w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej i dających prawo do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dzielonej;

b. Benefit Systems spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370919, NIP 8361676510, REGON 750721670, o kapitale zakładowym w wysokości 2.933.542,00 złotych (w pełni opłaconym; dalej jako: „BS”), posiadająca 66.670 akcji, w tym: 27.875 akcji na okaziciela serii A o numerach od 1 do 27875, 5.460 akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 do 5460, oraz 33.335 akcji na okaziciela serii H o numerach od H-000.001 do H-33.335, stanowiących łącznie około 33,33% w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej i dających prawo do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dzielonej;

c.Cal Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321066, NIP 5252185131, REGON 016399219, o kapitale zakładowym w wysokości 1.049.999,00 złotych (dalej jako: „CC”), posiadająca 33.132 akcji, w tym 8.143 akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 8143, 8.423 akcji na okaziciela serii F o numerach od 1 do 8423 oraz 16.566 akcji na okaziciela serii H o numerach H-33.336 do H-49.901, stanowiących łącznie około 16,57% w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej i dających prawo do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dzielonej;

łącznie zwani „Akcjonariuszami”.

2.2. Spółki Przejmujące:

(i) Concept Self Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kiedacza 48 lok. 2, 02-627 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000839110, NIP 9512500897, REGON 385959715, (dalej jako „Spółka Przejmująca 1”), przy czym w dniu uzgodnienia Planu Podziału jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej 1 jest CAMARO FIZAN;

(ii) FIT 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000993239, NIP 5273020197, REGON 523184328 (dalej jako „Spółka Przejmująca 2”), przy czym w dniu uzgodnienia Planu Podziału jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej 2 jest BS;

(iii) FIT 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jana Długosza 22/35, 01-174 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001020039, NIP 5273043413, REGON 524484972 (dalej jako „Spółka Przejmująca 3”), przy czym w dniu uzgodnienia Planu Podziału jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej 3 jest CC.

2.3. Spółka Przejmująca 1, Spółka Przejmująca 2 oraz Spółka Przejmująca 3 łącznie zwane są uprzednio i dalej „Spółkami Przejmującymi”.

2.4. Spółka Dzielona oraz Spółki Przejmujące łącznie zwane są dalej „Spółkami Biorącymi Udział w Podziale”.

 

3. SPOSÓB DOKONANIA PODZIAŁU

3.1. Podstawa prawna Podziału

Planowany podział Spółki Dzielonej nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4) k.s.h. (podział przez wydzielenie) poprzez przeniesienie na Spółki Przejmujące części majątku Spółki Dzielonej w postaci 12 (dwunastu) zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej (w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2021.1800) oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931) (dalej jako „Podział”).

Wydzielenie nastąpi zgodnie z art. 530 § 2 k.s.h. w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego każdej ze Spółek Przejmujących.

3.2. Na Spółkę Przejmującą 1 przeniesione zostaną wskazane niżej zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej:

(i) zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiąca organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania w postaci klubu fitness pod nazwą Calypso Fitness Kraków Galeria Kazimierz w lokalu mieszczącym się pod adresem: ul. Podgórska 34, 31-536 Kraków, wyodrębniona w strukturze Spółki Dzielonej jako „Filia Kraków Galeria Kazimierz” (dalej jako „ZCP Spółki Przejmującej 1”).

3.3. Na Spółkę Przejmującą 2 przeniesione zostaną wskazane niżej zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej:

(i)  zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiąca organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania w postaci klubu fitness pod nazwą Calypso Fitness Częstochowa Piastowska w lokalu mieszczącym się pod adresem: ul. Piastowska 225, 42-202 Częstochowa, wyodrębniona w strukturze Spółki Dzielonej jako „Filia Częstochowa Piastowska” (dalej jako „ZCP Spółki Przejmującej 2”).

3.4. Na Spółkę Przejmującą 3 przeniesione zostaną wskazane niżej zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej:

(i) zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiąca organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania w postaci klubu fitness pod nazwą Calypso Fitness Warszawa Targówek w lokalu mieszczącym się pod adresem: ul. Dalanowska 46/U3, 03-566 Warszawa, wyodrębniona w strukturze Spółki Dzielonej jako „Filia Warszawa Targówek” (dalej jako „ZCP Spółki Przejmującej 3”).

3.5. Zgodnie z art. 541 § 1 k.s.h., przeprowadzenie Podziału będzie wymagało podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmujących.

3.6. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej w sprawie wyrażenia zgody na Plan Podziału stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Planu Podziału.

3.7. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej 1 w sprawie wyrażenia zgody na Plan Podziału oraz planowane zmiany w umowie Spółki Przejmującej 1 w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej 1 stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Planu Podziału.

3.8. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej 2 w sprawie wyrażenia zgody na Plan Podziału oraz planowane zmiany w umowie Spółki Przejmującej 2 w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej 2 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Planu Podziału.

3.9. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej 3 w sprawie wyrażenia zgody na Plan Podziału oraz planowane zmiany w umowie Spółki Przejmującej 3 w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej 3 stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Planu Podziału.

3.10.  Zgodnie z art. 530 § 2 k.s.h., do przeniesienia poszczególnych zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na daną Spółkę Przejmującą dojdzie w dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego odpowiedniej Spółki Przejmującej.

3.11.  W wyniku Podziału, zgodnie z art. 531 § 1 k.s.h., Spółki Przejmujące przejmą w dniu wydzielenia całość praw i obowiązków Spółki Dzielonej związanych z działalnością odpowiednich zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej wskazanych w Planie Podziału.

3.12.  Podwyższenie kapitału zakładowego Spółek Przejmujących w związku z Podziałem

W związku z Podziałem, kapitał zakładowy Spółek Przejmujących zostanie podwyższony poprzez utworzenie nowych udziałów, które zostaną przydzielone odpowiednim akcjonariuszom Spółki Dzielonej na zasadach określonych w niniejszym Planie Podziału. Szczegóły dotyczące podwyższenia kapitałów zakładowych Spółek Przejmujących oraz przydzielenia nowoutworzonych udziałów Spółek Przejmujących wskazano w punktach 6.4., 6.5. oraz 6.6. Planu Podziału.

3.13.  Obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej w związku z Podziałem

Podział następuje bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej i zostanie dokonany z kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy Spółki Dzielonej.

Po dniu wydzielenia Spółka Dzielona będzie nadal istnieć, tj. zachowa podmiotowość prawną i nie zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

4. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ I SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH

4.1. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej oraz wartości zorganizowanych części przedsiębiorstw wydzielanych do Spółek Przejmujących dokonane zostały według stanu na dzień 1 kwietnia 2023 r.

4.2. Wartość godziwa majątku Spółki Dzielonej wynosi 89.697.529,77 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 77/100);

4.3. Wartość godziwa majątku ZCP Spółki Przejmującej 1 wynosi 3.150.000,00 zł (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);

4.4. Wartość godziwa majątku ZCP Spółki Przejmującej 2 wynosi 2.096.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100);

4.5. Wartość godziwa majątku ZCP Spółki Przejmującej 3 wynosi 1.042.000,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100);

4.6. Wartość księgowa majątku Spółki Przejmującej 1 wynosi 1.049,74 zł (słownie: jeden tysiąc czterdzieści dziewięć złotych 74/100);

4.7. Wartość księgowa majątku Spółki Przejmującej 2 wynosi 14.335.245,67 zł (słownie: czternaście milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 67/100);

4.8. Wartość księgowa majątku Spółki Przejmującej 3 wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

5. DOKŁADNY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁKOM PRZEJMUJĄCYM

5.1.     W wyniku Podziału Spółki Dzielonej:

(i) Spółce Przejmującej 1 przypadną określone aktywa i pasywa przypisane do zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci klubu fitness prowadzonego pod nazwą Calypso Fitness Kraków Galeria Kazimierz.

Szczegółowy opis wyodrębnionych składników majątku (aktywów i pasywów), Spółki Dzielonej, umów, zezwoleń, koncesji ulg etc. przypadających Spółce Przejmującej 1 został zamieszczony w Załączniku nr 12 do niniejszego Planu Podziału.

(ii) Spółce Przejmującej 2 przypadną określone aktywa i pasywa przypisane do zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci klubu fitness prowadzonego pod nazwą Calypso Fitness Częstochowa Piastowska.

Szczegółowy opis wyodrębnionych składników majątku (aktywów i pasywów), Spółki Dzielonej, umów, zezwoleń, koncesji ulg etc. przypadających Spółce Przejmującej 2 został zamieszczony w Załączniku nr 13 do niniejszego Planu Podziału.

(iii) Spółce Przejmującej 3 przypadną określone aktywa i pasywa przypisane do zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci klubu fitness prowadzonego pod nazwą Calypso Fitness Warszawa Targówek.

Szczegółowy opis wyodrębnionych składników majątku (aktywów i pasywów), Spółki Dzielonej, umów, zezwoleń, koncesji ulg etc. przypadających Spółce Przejmującej 3 został zamieszczony w Załączniku nr 14 do niniejszego Planu Podziału.

5.2. Składniki majątku przypadające w ramach podziału Spółkom Przejmującym zostały opisane zgodnie ze stanem na dzień 1 kwietnia 2023 r.

5.3. Wszystkie składniki majątku, m.in. aktywa i pasywa, prawa, zobowiązania, umowy, zezwolenia, koncesje, ulgi Spółki Dzielonej nie przypisane w Planie Podziału wyraźnie do żadnej Spółki Przejmującej pozostają w majątku Spółki Dzielonej.

 

6. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH

6.1. Z uwagi na to, że Podział następuje bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, w wyniku Podziału nie dojdzie do wymiany udziałów sensu stricto.

6.2. Po dokonaniu podziału Spółki Dzielonej struktura własnościowa Spółki Dzielonej, rozumiana jako procentowy udział poszczególnych Akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, jak również stan posiadanych akcji, nie ulegnie zmianie.

6.3. W związku z Podziałem, kapitał zakładowy Spółek Przejmujących zostanie podwyższony poprzez ustanowienie nowych udziałów.

6.4. Na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 1 przeznaczony zostanie majątek w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci klubu fitness prowadzonego pod nazwą Calypso Fitness Kraków Galeria Kazimierz.

6.5. W rezultacie, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej 1 zostanie podwyższony o kwotę 3.150.000,00 zł (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100, tj. z kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do kwoty 3.155.000,00 zł (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), poprzez utworzenie 31.500 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy.

6.6. Na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 2 przeznaczony zostanie majątek w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci klubu fitness prowadzonego pod nazwą Calypso Fitness Częstochowa Piastowska.

6.7. W rezultacie, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej 2 zostanie podwyższony o kwotę 2.096.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty 14.398.000,00 zł (słownie: czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) do kwoty 16.494.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100), poprzez utworzenie 41.920 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

6.8. Na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 3 przeznaczony zostanie majątek w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci klubu fitness prowadzonego pod nazwą Calypso Fitness Warszawa Targówek.

6.9. W rezultacie, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej 3 zostanie podwyższony o kwotę 1.042.000,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100), tj. z kwoty 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) do kwoty 1.047.000,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści siedem tysiące złotych 00/100), poprzez utworzenie 20.840 (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

 

7. DOPŁATY

Nie przewiduje się obowiązku wniesienia dopłat do żadnej ze Spółek Przejmujących, jak również na rzecz któregokolwiek akcjonariusza Spółki Dzielonej, o których mowa w art. 529 § 4 k.s.h.

8. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH PRZEJMUJĄCYCH

8.1. Wszystkie 31.500 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset) nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 1, o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 3.150.000,00 zł (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) zostaną przyznane CAMARO FIZAN.

8.2. Wszystkie 41.920 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia) nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 2, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.096.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) zostaną przyznane BS.

8.3. Wszystkie 20.840 (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści) nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 3, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.042.000,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100) zostaną przyznane CC.

8.4. Łączna wartość kapitałów własnych Spółek Przejmujących po podwyższeniu kapitału zakładowego każdej z nich, odpowiadać będzie sumie wartości kapitału własnego każdej ze Spółek Przejmujących i wartości wydzielanych części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej.

 

9. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY OBJĘTE W SPÓŁKACH PRZEJMUJĄCYCH UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKACH POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH

Udziały objęte w Spółkach Przejmujących będą uprawniały do uczestnictwa w zysku odpowiedniej Spółki Przejmującej od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego właściwej Spółki Przejmującej.

 

10. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKI PRZEJMUJĄCE WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

W związku z Podziałem nie przewiduje się przyznania żadnych praw, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 5) k.s.h. Akcjonariuszom Spółki Dzielonej, ani jakimkolwiek innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej.

 

11. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRZYZNANE

W związku z Podziałem nie przewiduje się przyznania żadnych korzyści, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 6) k.s.h. dla członków organów Spółek Biorących Udział w Podziale ani dla innych osób uczestniczących w Podziale.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1.  Ogłoszenie Planu Podziału

Plan Podziału zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej nie później niż na sześć tygodni przed dniem powzięcia pierwszej uchwały w sprawie Podziału, o której mowa w art. 541 k.s.h. i pozostanie udostępniony nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie podziału.

12.2.  Zgoda wspólników na zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentów

Wszyscy Wspólnicy Spółek Przejmujących oraz wszyscy Akcjonariusze Spółki Dzielonej, działając na podstawie art. 5381 k.s.h., wyrazili zgodę na:

(i) niesporządzenie oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 k.s.h.;

(ii) nieudzielenie informacji, o których mowa w art. 536 § 4 k.s.h.;

(iii) niebadanie niniejszego Planu Podziału przez biegłego i niesporządzanie przez niego opinii.

Oświadczenia Akcjonariuszy Spółki Dzielonej a zarazem wspólników Spółek Przejmujących stanowią odpowiednio Załączniki nr 9, nr 10 oraz nr 11 do niniejszego Planu Podziału.

 

13.  ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU

Załącznikami do niniejszego Planu Podziału, stanowiącymi jego integralną całość są:

Załącznik nr 1 Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej w sprawie Podziału;
Załącznik nr 2 Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej 1 w sprawie Podziału;
Załącznik nr 3 Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej 2 w sprawie Podziału;
Załącznik nr 4 Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej 3 w sprawie Podziału;
Załącznik nr 5 Projekt zmian aktu założycielskiego Spółki Przejmującej 1;
Załącznik nr 6 Projekt zmian aktu założycielskiego Spółki Przejmującej 2;
Załącznik nr 7 Projekt zmian aktu założycielskiego Spółki Przejmującej 3;
Załącznik nr 8 Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej wg stanu na dzień 1 kwietnia 2023 r.;
Załącznik nr 9 Oświadczenie CAMARO Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych;
Załącznik nr 10 Oświadczenie Benefit Systems spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie;
Załącznik nr 11 Oświadczenie Cal Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
Załącznik nr 12 Opis składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Przejmującej 1 związanych z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci klubu fitness prowadzonego pod nazwą Calypso Fitness Kraków Galeria Kazimierz;
Załącznik nr 13 Opis składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Przejmującej 2 związanych z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci klubu fitness prowadzonego pod nazwą Calypso Fitness Częstochowa Piastowska;
Załącznik nr 14 Opis składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Przejmującej 3 związanych z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci klubu fitness prowadzonego pod nazwą Calypso Fitness Warszawa Targówek.
 

W imieniu i na rzecz
Calypso Fitness S.A.

Mikołaj Nawacki- Prezes Zarządu

W imieniu i na rzecz
Concept Self Investment sp. z o.o.

Mikołaj Nawacki – Prezes Zarządu

W imieniu i na rzecz
FIT 1 sp. z o.o.
Jakub Grabowski – Członek Zarządu
Tomasz Groń – Członek Zarządu

W imieniu i na rzecz
FIT 3 sp. z o.o.
Paweł Myszka – Prezes Zarządu

wróć

Calypso Fitness S.A. jest beneficjentem Subwencji Finansowej udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w ramach Tarczy finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm.