Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

4.09.2020

Zarząd Calypso Fitness S.A. z siedzibą w Warszawie, na podst. art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i § 2 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Calypso Fitness S.A. na dzień 28 września 2020 r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółki przy ul. Puławskiej 427 w Warszawie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2019;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2019;
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019;
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Calypso Fitness za rok 2019;
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Calypso Fitness za rok 2019;
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Calypso Fitness za rok 2019;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję;
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej;
 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki;
 18. Wolne wnioski;
 19. Zamknięcie obrad.
wróć

Calypso Fitness S.A. jest beneficjentem Subwencji Finansowej udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w ramach Tarczy finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm.